Christine Freise-Wonka

Keine Biografie vorhanden.

Christine Freise-Wonka: Der Bamberger Dom. Eine Kathedrale erleben

Cover: Christine Freise-Wonka. Der Bamberger Dom - Eine Kathedrale erleben. Heinrichs Verlag, Bamberg, 2002.
Heinrichs Verlag, Bamberg 2002
Mit zahlreichen Farbfotos.