Günter A. Höfler, Robert Vellusig (Hg.)

Michael Köhlmeier

Cover: Michael Köhlmeier
Droschl Verlag, Graz 2001
ISBN 9783854205739
Unbekannt, 366 Seiten, 31,00 EUR

Klappentext

Mit Beiträgen von Ernst Grohotolsky, Robert Vellusig, Günther A. Höfler, Wendelin Schmidt-Dengler, Sigurd Paul Scheichl, Kurt Bartsch, Hans H. Hiebel, Ulrike Längle, Michael Köhlmeier und Robert Vellusig.
Stichwörter